De Heemkundevereniging Sprang-Capelle is een CULTURELE ANBI.

Dit betekent dat een gift aan de vereniging voor 125% afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting. Bedrijven mogen zelfs 150% aftrekken !

RSIN:

Ons fiscaalnummer is 005880555

DOEL:

Het doel van onze vereniging is het bevorderen van belangstelling voor en de kennis van eigen plaats, streek en bevolking, alsmede het beschermen van waardevolle overblijfselen. Het bestuur stimuleert en faciliteert de werkgroepen om onderzoek te verrichten en hierover te publiceren. Verder onderhoudt het de contacten met overheden en andere soortgelijke organisaties.

BELONINGSBELEID:

Het bestuur en de werkgroepen bestaan volledig uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen.

Onkosten kunnen gedeclareerd worden

BELEIDSPLAN:
Hoofdlijnen beleidsplan:
 • Heemkunde is de kennis van de eigen woonomgeving -Sprang-Capelle- vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten en alles wat daarmee samenhangt.
 • Het vastleggen en uitdragen van de heemkunde en het behoud van het Sprang-Capelle’s eigen en cultuurhistorisch erfgoed zien wij als onze belangrijkste taak. Alles met het doel om de gemeenschapszin van ons dorp te bevorderen.
 • Het beleid van de vereniging is erop gericht om de inwoners van Sprang-Capelle en omgeving bewust te maken van onze lokale historie en ons cultureel erfgoed.
 • Dit beleid dragen we uit via onze uitgaven van het Kostersluik, Het Bruggeske en andere publicaties.
 • Verder organiseren we lezingen, excursies en tentoonstellingen over historische feiten en aan heemkunde gerelateerde wetenswaardige onderwerpen.
 • Wij stimuleren, enthousiasmeren, en faciliteren vrijwilligers die onderzoek doen.
 • Wij werken aan een waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers
 • Met name willen we de jeugd bij dit alles betrekken.
 • De functie van onze vereniging moet voorzien in de behoefte van onze doelgroep.
 • Wekelijks is er een inloopmiddag waarbij leden en niet-leden gezamenlijk aan projecten kunnen werken.
 • Wij werken ook samen met de buur-heemkundekringen en Brabants Heem.
 • Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning.
 • Wij voeren een gedegen financieel beleid.
ADRESGEGEVENS:

Verenigingsgebouw

Schoolstraat 1a

5161ZD Sprang-Capelle

Secretariaat:

Van Gooyenstraat 14

5161VL Sprang-Capelle

FINANCIEEL OVERZICHT:

fin.overzicht 2017 Small 

Toelichting bij het financieel overzicht 2017

 1. De contributies zijn de voornaamste inkomstenbron. Het aantal leden is gestegen.
 2. Het grootste deel van de inkomsten komt van Rouwen en Begraven ( € 800).
 3. De subsidie van de gemeente Waalwijk.
 4. Dit zijn de opbrengsten van de sponsors die ‘Bruggeske’ ondersteunen en de clubactie.
 5. Dit is de rente van verschillende rekeningen.
 6. Hier onder staan de kosten voor schoonmaak, energie, internet, telefoon en reparaties.
 7. Dit zijn verschillende abonnementen, bankkosten ( € 220 ) en porto.
 8. Dit zijn de kosten voor de lezingen minus de entreegelden ( € 231 ). Er was een extra lezing speciaal voor de jubilarissen.
 9. Dit jaar is er één ’Bruggeske’ en één boek verschenen. De drukkosten en verzendkosten zijn aanzienlijk toegenomen. De Kostersluiken lekker dik.
 10. De excursies waren praktisch kostendekkend.
 11. Om de vrijwilligers te stimuleren, wordt daarin geïnvesteerd.
 12. Hieronder valt o.a. reiskosten, lief en leed. Onder deze post vallen ook de kosten van de avond die voor de jubilarissen is georganiseerd.
 13. Het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat. Het saldo is € - 3.176. Dit tekort wordt verrekend met de algemene reserve.