Vorig jaar is onze heemkundevereniging uitgenodigd om deel te nemen aan de projectgroep Cultuurhistorie in het traject dat opgestart is door de provincie en de gemeente Waalwijk en wordt genoemd: Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat.
Dit project blijkt al een jarenlange geschiedenis te hebben. In het kader van Natura 2000 en de dwang van ‘Europa’ (en de beschikbare geldmiddelen) hebben de overheden, natuurorganisaties, landbouworganisaties en heemkundeverengingen zich ingezet om gezamenlijk tot een aanvaardbare uitkomst te komen.
Het betreft een gebied globaal ten westen van Besoijen tot en met de Binnenbijster in Waspik en ten noorden van het Halve Zolenfietspad tot de Winterdijk-Waspiksedijk-Vaartje en op enkele plaatsen tot de A59. Westelijke Langstraat is een bijzonder en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie.

Westelijke Langstraat Mobile

Tegelijk werkt de gemeente aan ‘het verhaal van de Westelijke Langstraat’. Dit verhaal beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de Westelijke Langstraat. Het dient als kapstok om de in het gebied aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische elementen met elkaar te verbinden.

Afgelopen half jaar hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden met de werkgroep Cultuurhistorie (Slagkracht Oranje genoemd) over de thema’s cultuurhistorie, landschap en archeologie. Hier zijn mooie projectvoorstellen uitgerold die na de zomer een vervolg krijgen.

Slagkracht Oranje bestaat uit 20 deelnemers van o.a. heemkundeverenigingen, platform De Lang-straat, platform Waspik, ANV en IVN. Zij hebben zich tijdens de bijeenkomsten gebogen over de bijzondere cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarden in het gebied. In het onderzoek ‘Inventarisatie en waardering landschap, erfgoed en recreatie’ (dat in november is opgeleverd) zijn alle bijzondere waarden in het gebied in beeld gebracht. Een groot gedeelte van deze waarden moet volgens Slagkracht Oranje behouden blijven. Ook na de natuurontwikkeling. Het gaat dan om bijvoorbeeld het bijzondere slagenlandschap, de wielen en historische beplanting.

Projectvoorstellen
Tijdens de bijeenkomsten is er ook nagedacht over het versterken van de cultuurhistorie in de Westelijke Langstraat. Ook onze vereniging heeft hierbij enkele belangrijke elementen en waarden aangedragen. De vele ideeën die daar op tafel kwamen zijn teruggebracht naar zes projectvoorstellen, en wij zijn blij dat daar ook onze ideeën in terugkomen.
brug kanaal     • Reconstructie Schans aan de Winterdijk in Capelle
     • Zichtbaar maken van verdwenen wielen d.m.v. LandArt
     • Reconstructie Meerdijk in de Binnenpolder van Besoijen (Sprangse haven)
     • Bekendheid vergroten van de Zijdwende
     • Landschappelijke inpassing van de grillige verkaveling in de Dullaard
     • Zichtbaar maken van klei-veen-zand bodemprofiel
De projectvoorstellen worden nog verder uitgewerkt. Zo moet nog in beeld worden gebracht hoe de projecten eruit komen te zien en wat hiervoor nodig is. De gemeente Waalwijk gaat hier na de zomer mee verder. Deze projectvoorstellen zullen een onderdeel vormen van het verhaal van de Westelijke Langstraat. De gemeente werkt hierbij samen met de gebiedsontwikkeling, zodat er bij de uitvoering van de projecten zoveel mogelijk samen iets gerealiseerd kan worden. Zo worden de projectvoorstellen al meegenomen in de milieueffectrapportage (MER) en het provinciaal inpassingsplan (PIP).
Tot nu toe zijn wij erg tevreden over de keuzes die gemaakt zijn en het luisteren naar de leden van de werkgroep. De vraag blijft: hoe en wanneer wordt een en ander gerealiseerd? Wordt er financieelre-kening gehouden met de kosten voor onderhoud in de toekomst?
Hoe dan ook, wij willen graag meedenken maar blijven alert op evenwichtigheid van belangen voor alle betrokkenen.