Agenda Buitengewone Algemene Leden Vergadering op maandag 29 januari 2018
in het Cultureel Zidewinde te Sprang-Capelle om 19:15 uur.
Aangaande de aankoop van het Groene Kruis gebouw.

1. Opening.

2. Aankoop verenigingsgebouw Julianalaan 5. (Groene Kruis gebouw)
    * Ligging en indeling en mogelijkheden
    * Bouwkundige staat met bijbehorende begroting
    * Ontbindende voorwaarden
    * Taxatie, Koopsom en Financiering
    * Rondvraag

3. Sluiting.

Toelichting op punt 2:
Na al langere tijd op zoek te zijn naar een ruimer en meer passend verenigingsgebouw, is het
bestuur onlangs tot een overeenkomst gekomen met Thebe Holding B.V. tot aankoop van het
pand Julianalaan 5, Sprang-Capelle.

De bouwkundigen in ons bestuur hebben het pand geȉnspecteerd. Daaruit kwam naar voren dat
er wat achterstallig onderhoud is. Hien/oor hebben zij een begroting opgesteld.
Daarnaast moet ook de bestemmingsaanduiding van het pand worden gewijzigd door de
gemeente Waalwijk.

In de ledenvergadering zullen wij u uitgebreider informeren over de plannen en de wijze van
financieren, de bouwkundige aanpassingen en de gemaakte voorbehouden in het koopcontract.
Wij gaan er bij onze berekeningen vanuit dat we op onze leden een beroep kunnen doen voor
kleinere klussen en diverse hand- en spandiensten.
Tevens willen wij u informeren over de plannen met ons huidige gebouw.

Conform de statuten is instemming van de algemene leden vergadering vereist. Gelet op de
mooie Iocatie in het culturele centrum van ons dorp, naast Centrum Zidewinde, de passende
ruimtes voor de werkgroepen, expositieruimten, bibliotheek, vergaderkamer, etc. en de in onze
ogen mooie koopprijs, stelt het bestuur de leden voor in te stemmen met deze koop.