Educatie

Afzetten Een elzenheg afhakken of zagen waarbij het onderste stuk van de stam blijft staan en weer uit kan lopen. Agrariërs Mensen die hun brood verdienen met het houden van vee, b.v koeien of scha-pen of met het verbouwen van landbouwproducten b.v. bieten, granen of aardappels. Wij noemen deze mensen boeren. Maar ook de tuinders en de fruittelers horen thuis in de agrarische sector.

We hebben gehoord over de vele problemen voor de natuur en wat de boeren als bedreigingen zien voor hun bedrijfsvoering. Wat voor de één een bedreiging vormt is voor de ander een verbetering. Voor de boeren is een grote verhoging van het waterpeil een verlaging van de productie.

Voor de natuur op de eerste plaats maar ook voor de agrarische sector zelf, zijn er grote problemen

In het verleden werden zoveel mogelijk woeste gronden ontgonnen om cultuurgronden van te maken. Hierbij denk ik ook

Wat deze streek en vooral het slagenlandschap in ons dorp zo bijzonder maakte, was de grote verscheidenheid aan planten, vogels, vissen, reptielen en insecten. We hoorden van het vele water in het

Dit gras maaien en hooien ging vroeger wel iets anders dan we tegenwoordig kennen. Al het gras werd met de zeis, dus met de hand, gemaaid. Het ging om honderden hectare die gemaaid en gehooid moesten

In opdracht van de Graaf van Holland kwam omstreeks 1213 een dijk rond het gebied van de Grote of Zuid-Hollandse Waard. De zuidgrens, gevormd door de Zuidhollandsedijk, moet rond 1230 voltooid zijn geweest, waardoor een polder ontstond zo groot als de huidige Alblasserwaard.

Langs de sloten werden elzen geplant om te voorkomen dat de slootkanten inzakten. De aanplant van elzenbomen werd vaak verplicht door de leenheer (landeigenaar). Wij zien deze elzenheggen in ons dorp nog steeds langs vele sloten groeien.

In de Middeleeuwen betekende het woord slaan en slag ondermeer het verdelen van onver-deelde grond en wel speciaal om die te ontginnen. In verband met de ontginning van moeras-sige wildernis is half vorige eeuw ( ± 1950 ) het woord ‘slagenland’ ingevoerd. Het stuk land werd

Wanneer ik over een landschap spreek denk ik b.v. aan heidevelden we noemen dit een heidelandschap, de duinen langs de zee een duinlandschap. Zo kennen we ook het rivierenlandschap, weidelandschap enz.Een geheel ander landschap

Rond deze genoemde dorpen lagen de steden Geertruidenberg en Waalwijk en de woeste gronden onder en nabij Oosterhout en Dongen. Het bezit van dit gebied vormde een voortdu-ende bron van twisten tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant. In 1304 trok hertog Jan van Brabant naar Geertruidenberg