We hebben gehoord over de vele problemen voor de natuur en wat de boeren als bedreigingen zien voor hun bedrijfsvoering. Wat voor de één een bedreiging vormt is voor de ander een verbetering. Voor de boeren is een grote verhoging van het waterpeil een verlaging van de productie.

Voor de natuur is dit een grote vooruitgang want dan kunnen weer plantengemeenschappen ontstaan, die hier in het verleden ook groeiden. Het gaat hier over het natuurgebied ‘De Langstraat’ wat ligt tussen Waspik en Waalwijk. Vertegenwoordigers van de hieronder genoemde organisaties zoeken samen voor alle betrokken partijen naar aanvaardbare oplossingenStaatsbosbeheer beheert de natuurgebieden in de Langstraat.
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor de waterbeheersing.Z.L.T.O.: Zuidelijke Land - en Tuinbouw Organisatie.Agrarische Natuurvereniging: ‘Slagenland’. I.V.N. de Waerdman, natuurvereniging. B.M.F.: Brabantse Milieu Federatie.Gemeente Waalwijk.Provincie Noord-brabant.
Uit al deze organisaties is door de provincie Noord-Brabant een commissie gevormd om Noord-Brabant naar de toekomst leefbaar te houden. Deze commissie wordt de ‘Ge-biedscommissie Wijde Biesbosch’ genoemd. Deze mensen bedenken plannen zoals: in welke delen van de provincie kunnen we het beste de industrie uitbreiden of nieuwe industrie vestigen en waar kunnen de tuinbouwbedrijven zich verder ontwikkelen? Er moeten overloopgebieden komen voor als de waterstand van de Bergse Maas te hoog wordt, maar waar? Moet er meer recreatie komen? Kunnen boeren met de huidige milieu- en mestwetgeving op dezelfde manier doorgaan? Hoe gaan wij om met de natuur? Deze commissie heeft besloten dat de natuur tussen Waalwijk en Waspik voorrang krijgt boven andere belangen, om hiermee de belangrijke natuurwaarden van dit gebied te behouden, deze te versterken en uit te breiden. De natuurwaarden zijn zo groot dat dit gebied ook onder de Europese
natuurbeschermingsrichtlijnen valt. Onze overheid heeft dit gebied tot Belvedèregebied verklaard vanwege de cultuurhistorische waarde. Nu het besluit genomen is om in dit natuurgebied de “Langstraat “ de waterstand te verhogen is een andere groep met de naam “Projectgroep Westelijke Langstraat “ gevormd. Deze bestudeert de nieuwe situatie die door de waterstandsverhoging zal ontstaan. Want wat de één als verbetering ziet (voor de natuur) zal de ander zien als een bedreiging(de boeren). De projectgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, provincie, gemeenten en waterschappen en met elkaar zoeken zij voor alle mensen die in dit gebied wonen en belangen hebben, naar een aanvaardbare oplossing. In dit boek is een poging gedaan om iets uit het verleden te vertellen. Over het ontstaan van het landschap, wat we later het slagenland zijn gaan noemen. Hoe onze voorouders hier geleefd en gewerkt hebben. Er is gesproken over de bijzondere ligging van ons dorp op de ‘Naad’ van Noord-Brabant en welke bijzondere natuur hierdoor is ontstaan. Over grote ingrepen in het landschap door de ruilverkaveling en de keerzijde hiervan. Tot slot zijn ook genoemd de nieuwe ontwikkelingen en plannen naar de toekomst voor de boeren, de bewoners en de natuur die wordt beschermd en door waterstandsverhoging weer nieuwe kansen op herstel krijgt.