De aanspraken van Rooms-Katholieke ingezetenen te Sprang op het kerkgebouw aldaar

Al spoedig na de inwerkingtreding van de Staatsregeling op 1 mei 1798 was bij het gemeentebestuur van Sprang op 6 september 1798 een brief binnen gekomen, van de Rooms-Katholieken, aldaar woonachtig, dat zij meenden ingevolge Additioneel Artikel 6 der Staatsregeling enige aanspraak te hebben op het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Sprang.
De Rooms-Katholieke inwoners van Sprang hadden reeds om daarover te onderhandelen gecommitteerden uit hun midden benoemd, te weten: Jan van Daalen, Wouter de Beer en Adriaan Brekelmans, allen wonende te Sprang. Het gemeentebestuur van Sprang, door Additioneel Artikel 6 aangewezen om hierover te beslissen, stelde de Hervormde Gemeente van Sprang van deze brief in kennis en verzocht haar ook zodanige gecommitteerden te benoemen teneinde partijen wederkerig te horen en tot de nodige schikkingen te kunnen komen.
Aan dit verzoek werd voldaan en op 8 oktober 1798 werden als gemachtigden van de Hervormde Gemeente benoemd en gekwalificeerd om zonder verdere ruggespraak te handelen en beslissingen te nemen: C.A. van den Broek, Jan Leempoel, Jan Ophorst en Pieter van der Loo.
De benoeming van en machtiging aan gecommitteerden door de leden van het Gereformeerd6) kerkgenootschap (thans Hervormde Gemeente) te Sprang
De machtiging, het origineel op zegel van 48 stuivers, met de namen der gecommitteerden en die van de leden van het gereformeerd kerkgenootschap, die de machtiging hebben ondertekend, volgt hieronder 7) .

De ondergeteekende leeden van het Gereformeerd Kerkgenootschap te Sprang, door de Municipaliteit hunner plaats geïnformeerd zijnde, dat de Roomschen, hier woonachtig, ingevolge de Staatsregeling eenig aanspraak op ons Kerkge-bouw vermeenende te hebben en om daar over te handelen gecommitteerdens uit hun midden hadden benoemd, en dat de Gereformeerden dus ook zoo danige dienden te benoemen en te qualificeeren om in deeze zaak wederkeerig schikkingen te maaken, benoemen en qualificeeren: C.A. van den Broek, Jan Leempoel, Jan Ophorst en Pieter van der Loo; hiernevens geevende hun volkoomen volmagt, om, onder directie der Municipaliteit, ingevolge het Zesde der Additioneele artikelen van de Staatsregeling en de Publicatie van 12 July 1798 alles te verrichten wat zij zullen meenen te behooren, en beloovende van volle kragt en waard te zullen houden alles wat door voornoemde onze gecommitteerdens in deezen zal worden verrigt.

Actum Sprang deezen 8e October 1798
J. Smits Corn. C. Kuijst - Jan zoon
H. Boer J. van Vlaanderen
N. de Graaf Adriaan van Os
A. van Riel F. Craajo
B. van Beek Jan van Uythoven
Arnoldus Wijnen C. van Beek
Jan Moolegraaf Klaas Roelofs
J. Timmermans A.N.J. van Os
Jacobus de Bie Duncan Rose
A. Kuypers
M.H. van Dongen
Pieter Spuybroek
Robert Sutherland Dit merk steld
X
W.M. Scholt Adr. Heijmans Ons present
Jacobus Graij Dit merk steld
X Corn. C. Kuijs Jzn.
Jan Dalmeijer Gerrit van Selst Smits
Daniel de Rooij Dit merk steld
X
A. Craayo Migiel Spuybroek
A. Haverhals Dit merk steld
X
Jan Oerlemans C. Braspenning Ons present
Z. Leempoel Dit merk steld
X N. de Graaff
E. Blok Johannes van Donge D.v.d. Hoven
Jan Langen Dit merk steld
X
A. de Jong Arnoldus van Laarho-ven
M. van Beek Dit merk steld
X
G. van Liesnoort A. Rosse
H. de Bie Dit merk steld
X
A. Bogers G. v Steeg
Peeter B. van der Hoe-ven Dit merk steld
X
B. Craayo R. van Seelst
Cornelis Bouman Dit merk steld
X
Jakobus Treffers Wouter Maijers
Antonie Kluijtenaar Dit merk steld
X
Seeger de Graaff Marijnis Roes
Christian Enge
Christoffel van Uijtho-ven Jan Susters
C. Dalmeyer Dit merk steld
X
Jan Scholt Hendrik Versteeg
Dit merk steld
X
Hendrik Maijers
Dit merk steld
X
H. Broek

 

Wilem Dalmaijer
Anth. Vos
Antonie Spuybroek Pieter Schut
Corns. Arns. Leempoel Johannis Treffer
Frans de Graaff Lammert Spuybroek
J. van Oosterhout Dirck Oerlemans
Dirk van Uythoven Simon Oerlemans
Jan Kievits Hendrik Boer
L.A. v. Dijck Wouter van Os
L. Vos Jan Glavimans
A. de Graaf Antonij Braspenning
A. Ophorst Christoffel Braspenning
A. Vos Antoni Goethard
G. Laarhooven J.C. Wallerchem
Hendrik De Rooij Peter Brox
Joh. Van Gun Simon Brouwer
Johannes Hagenmeijer Pieter Smalgangh
Jan Vos J. Oerlemans
J. du Bois W. van Traa
J. Vos Dit merk steld
X
H.B.. Tienen A. Blok
Hendrik van der Loo Andries Maijers
Tomas Maanselt Simmon Versteeg
Hendrik Versteeg
Dirk de Rooij

 

P. Oversloot Dit merk steld
X Dit merk steld
X
Daniel Brienen B. Jan Verschuren Jan van Selst
J. van Beek Dit merk steld
X Dit merk steld
X
B. Werther Johannes Verschuren Jan Sulturs
C. Kuypers Dit merk steld
X Dit merk steld
X
J.J. de Wilde Jacobus van Beek Cornelus Ross
Geret Block Dit merk steld
X
Bastiaan van Beek Magiel Laiseldol
Willem Klootwijk Dit merk steld
X
Pieter Brouwers Gel de Voss
Antonij de Geus Dit merk steld
X
Antoni Quirijns Jacobus Bogers
Kornelus van Donge Dit merk steld
X
Peeter van der Schans Willem Brouwers Ons present
Antoni Klotssy Dit merk steld
X N. de Graaff
Cornelis Bouwman Japik Mogegraaff D. v.d. Hoven
Jacobus van der Schans Dit merk steld
X
A. Haverhals junior Jan Bogers
Sebregt Haverhals Dit merk steld
X
H. v.d. Hoven Jacobers Bogers
Geeret van Dongen Dit merk steld
X
Wouter Ophorst Wouter van der Hey-den
Michiel Ophorst Dit merk steld
X
Hedrik Vos Corlelus Kraaivelt
Karel Blok Corlelus Snijders

Geysbert Allert Aart van Oosterhout
Pieter van Dongen Adriaan van Uythoven
Wouters Smallegang Jacobus van Uythoven
Johannus van Vuuren Arnoldus de Rooij
Gerrit van Oversteeg J. Boll
Jac. Broek Adr. Ar. Oerlemans
Leen Ockers Jan blok
Jan Sneijders Dit merk steld
X
Hendrik Sneijders Norbert van Selst Ons present
J.F. Scholts Dit merk steld
X N. de Graaff
L. Wijnen Adriaen Glavimans D. v.d. Hoven
Dirk de Rooij Jan de Rooij
A. de Jonge St.. de Rooij
P. de Jong Dit merk steld
X
Hendrik Vergouwen Jan Roes
Jooris Ianson Leendert Wijnen
Charles Janson Adrieaan Haverhals
Jacob van der Loo Joh. Oldenzeel
Jan Boogers
Gijsbert Kluyt
Hendrik Meijer
Melis Glavimans
Charles Stuart
Jan van Oversteeg
Denis Vos
Dirck Vos
Mouris Vos
Adrienen Vos
Gerardus Leynen-broeck
Jacobus Seriba
Hendricus Heliger van Riel
C.G. Moll
Frans van Ammelrooij

Jan Franse van Ammelrooij
Bastiyaan van Ammel-rooij