Uijtgemaekt op zegel

van 24 St.

ORDONNANTIE EN REGLEMENT

waar naar Marta Joanna Beeke sig sal hebben te gedragen en gehouden is de vroedvrouws bediening binnen 's Grevelduijn Cappel gade te slaan

Het nevenstaande Tractement is door 't Geregt van s Grevelduin Cappel verhoogt met vijftig guldens Jaarlijx en dus tesamenEen hondert gls, aanvang genomen hebbende met komende january 1785, waar in S Grevelduin Cappel sal betalen 4/5 parten, sijnde taggentig gulden en Vrijhoeven- Cappel volgens missive van den Schout aldaar 1/5 part, sijnde 20 gulden

In kennisse van mijn

Uw

A. Quirijns Scrs.

Art. 1

Deselve vroedvrouw sal tot een jaarlijx tractement genieten van dese dorpe de somme van vijfig guldens, te betalen alle half jaarens voor helft door de burgemeesters in den tijd, sullende ingaan met primo july deses jaars, en sal bij het Geregt moeten worden beedigt volgens het formulier van Eedt hier agter gestelt, en sal dese duure tot wederseggens toe en verder niet

   

2 Deselve sal van de vrouw in baerens noot sijnde, na geen andere mogen gaan maer die vrouw bij welke sij geroepen en present is eerst moeten helpen verlossen en het kind of kinderen behoorlijk helpen versorgen tensij deselve alvorens tijdelijk gesegt en gewaarschouwt heeft, dat sij reets bij een ander is aangenomen.

3 Deseleve sal niet vermogen in onnatuurlijke baaringe daar de vrugt moge dood sijn, ofte anders eenige swaere opporatien te doen mogte weesen, de lichaeme der vrouwe nog de vrugt eenigsints te forceeren met instrumenten te gebruijken ofte andersints, maar sal gehouden sijn, daarvan tijdelijk kennis te geven aan de vrienden ofte bij sijnde assistenten, en sal ook niet vermogen eenige extra ordinaire verlossinge van de baerende vrouw te vorderen het sij met instrumenten ofte sonder, ten sij alvorens kennis gegeven te hebben aan het gerecht.

4 Deselve sal in voorsz.  gevallen, niet vermogen te wijgeren het bij roepen van een of meer bequaeme vroedvrouwen, ofte ook wel bij verkiesing een vroetmeester op eene boete van tien guldens.

5 Deselve sal geen ongehuwde vrouwspersoonen in baerensnoot sijnde vermogen te assisteeren sonder alvorens te vraegen wie de vader van het kind of kinderen is dat te haelen staat, omme het selve in onegt ofte overspel geboore sijnde aan te brengen aan de schout alhier.

6 Deselve sal niet vermogen de nageboorte weg te doen sonder die alvorens aan bijweesende vrouwen en vrienden te hebben vertoont, op dat blijke of deselve wel ofte defect gehaelt is, op eene boete van tien guldens.

7 Deselve sal aan niemand wie het ook sij vermogen eenige dranken, poeders pillen ofte andere in of uijtwendige medicijnen te ordonneeren te geven ofte appliceeren tot verkrijging van maandstonden ofte geneesinge van vrouwelijke gebreeken ofte siekte op verbeurte als boven uijtgesondert alleenlijk bij de uijtterste noodsakelijkheid.

8 Deselve sal aan niemand wie het soude mogen sijn haar dienst vermogen te wijgeren, het sij op protext van ongelegentheid ofte ontijdigheid op boete als voore ten sij deselve konde aantoonen dat reets op ofte voor die tijd bij een ander barende vrouw was gehaalt of geroepen ofte reeds was sittende en dat de vrouwen welke van de publique arme deses dorpsgenooten graties moeten bedienen.

9 Deselve sal niet vermogen buijten dese dorpen te gaan dan met voorweeten en consent van den schout alhier en bij desselfs absentie van den oudste of president scheepen op eene boete als vooren.

10 En behouden Schout en Schepen verders aan haar de magt omme dese ordonnantie ten allen tijden te mogen veranderen, vermeerderen verminderen soo als sij sullen goedvinden te behoren.

11 Alle vorenstaande boetens sullen in het geheel geappliceerd werden ten behoeve van den arme alhier.

Aldus gedaan ter ordinaire vergadering binnen 's Grevelduin Cappel, present alle de Schepenen desen 21 Junij 1784

Geerit Timmers
A. van Dongen
Adriaan Ockers
Jan Schaap
Jan W. Smits
Cornelis Geenen
Bartholomeus van der Hoeven
Mij present
uw A. Quijrijns Scrs.