Weer een aflevering uit de serie over gebeurtenissen, welke precies 100 jaar geleden plaatsvonden.Algemene opvallende gebeurtenissen uit 1906:
Op 20 juni werd in Utrecht de eerste electrische tramlijn geopend.
Op 21 dec. nam de marine haar eerste duikboot in dienst.
Op 24 dec. werd het eerste radioprogramma uitgezonden in Canada.Uitvindingen:
Wasmachine, saxafoon, elektrocardiogram, stofzuiger, thermosfles, verrekijker,
Elektrisch gehoorapparaat, fietsbel, kopieerapparaat, radiobuis.Wat gebeurde er allemaal in Sprang, Vrijhoeve en Capelle ?
CAPELLE, Inwonersaantal per 1 jan. 1906 2546 personen, 5 minder als 1 jan. 1905.
(1334 mannen en 1212 vrouwen).
VRIJHOEVE-CAPELLE, Inwoners per 1 jan.1906: 521 personen, 4 meer als 1 jan. 1905.CAPELLE, Woensdag j.l. (17 jan.) is de oudste inwoner dezer gemeente P.Vos genaamd overleden. Hij zou den 7e februari de leeftijd van 90 jaren hebben bereikt. Tot twee dagen voor zijn dood zag men hem nog geregeld op straat opgeruimd met zijnen kennissen pratende.CAPELLE, 6 April. Dezen nacht had een onzer visschers een buitenkansje, daar zich in een zijner fuiken een zalm bevond. Voor een flinke som, men spreekt van twintig gulden, werd het dier verkocht.CAPELLE, 12 april, De visschers schijnen in deze gemeente nog al succes te hebben in de vischvangst. De visschersfamilie Rosenbrand op de Zandschel ving Maandag een prachtigen snoek welke wel 17 kilo zwaar woog. De voorafgaande week hadden ook zij het voorrecht een zalm te vangen, dien zij tegen een flinke som hebben verkocht.SPRANG, 22 april. Door het bestuur der op te richten Chr. School is het huis van de Wed. Kanters gekocht. Uit goede bron verneemt men dat dit huis voor een school zal ingericht en gebruikt worden.CAPELLE, 22 april. Toen de heer J.S uit Geertruidenberg per fiets wilde huiswaarts keeren kwam hij tot de onaangename ontdekking, dat de ketting van zijn fiets was gestolen. Het ware te wenschen dat dergelijke dieven spoedig aan ’t licht kwamen.SPRANG, 13 mei. Woensdag j.l. was het feest in den Sprangschen Pad alhier. Hendrik van Dongen en Adriana van der Hoven vierden hunn Gouden Bruiloft. Uit de buurt was een Commissie gevormd, die reeds een paar weken van tevoren, alles in het werk had gesteld om den ouden luidjes een onvergetelijken dag te bereiden. Voor de woning der jubilaren prijke een eenvoudige, doch fraaie eereboog, terwijl de naaste omtrek, zoo door groen en bloemen als lampions en vlaggen smaakvol versierd was. De versieringen beschenen door een lief zoonetje maakten een prettige indruk. In den morgen kwam de buurtcommissie hare wenschen, vergezeld van een geschenk aan bieden, en zongen een dertigtal zangers en zangeressen een voor deze gelegenheid vervaardigd feestlied van den heer van der Heijden van Waalwijk, onder leiding van den heer Bas Versteeg, lid der zangvereniging De Harpe Zions. Den heelen dag stond verder de deur geen ogenblik stil, want maar aldoor kwamen nu deze dan die personen de feestvierenden huldigen.
In den avondstond voerde genoemde Zangvereeniging, voor de deur der Jubilaren en later in hunnen woning eenige fraaie, toepasselijke liederen uit, wat begrijpelijker wijze veel volk op den been bracht.
Het moge de echtelieden vergund zijn nog vele jaren te leven en zeker zullen allen instemmen met het korte inden eereboog geplaatste gedicht:
Mocht eens Zilver U versieren,
Thans tooit U de gouden kroon.
Wil ’t Juweelen feest nog vieren,
Dan de vreugd in ’s Hemels woon.CAPELLE, 20 Mei. Donderdagmiddag ontstond door een ontploffing in den moter brand aan boord van de motorboot “De Hoop” liggende aan de Haringvliet te Rotterdam, toebehorende aan de heer A.L.Sneep, alhier. De brand die in de machinekamer ontstond breidde zich snel uit en zou ook spoedig andere gedeelten van de boot hebben aangetast, wanneer de kapitein G.A. le Sage geen tegenwoordigheid van geest genoeg bezeten had, om zoodanige maatregelen te nemen dat het vuur beperkt tot de machinekamer. Dank dus aan diens flink optreden waardoot verder ongelukken voorkomen werd en ook de schade nu betrekkelijk gering is.CAPELLE, 2 Juni. Een zekere smid in de Heistraat maakte zich erg woedend op de misdadige straatjeugd, omdat deze ……… een bloem afplukte van den struik. De kleine man kon zijn woede niet bedwingen, maar snelde de vlugge jongens na en mocht de voldoening smaken een van hen bij de kraag te grijpen en hem daarna tegen de grond te werpen. Dit was nog niet voldoende, maar hij zette z’n knieen op ’t lichaam van ’t jongske, de vuist daalde nu met snelheid neer, precies alsof de dappere smid met ijver op ’t aambeeld stond te slaan.
De jongen schreeuwde luidruchtig om hulp, waardoor velen naar buiten werden gelokt, die alzoo getuigen warten van dit toneeltje.INGEZONDEN STUK 26 Juni
Bestaat er eene bepaling omtrent snelheid van automobielen, motorfietsen enz. in de kom onzer gemeente ? Zoo ja, waarom wordt daaraan niet beter de hand gehouden ?
Als men de motorfietsen ziet voorbij bliksemen en als men hedennamiddag circa zes uur een Minervette-Automobiel zag wegstuiven of er de duivel in- en achter zat ……. Dan vraagt men zich af: “Hoe is het mogelijk dat er niet dagelijks ongelukken gebeuren”.
Moet hier de put ook weer gesloten worden als het kalf verdronken is ?
De verantwoordelijkheid rust op het hoofd onzer gemeente.
Als er geen afdoende verordening tegen te snel rijden bestaat, is Z.Ed.Achtb. verplicht er ten spoedigste een voor te stellen.
(Zo zie je maar weer, deze ingezonden brief had honderd jaar later ook niet misstaan.
En dan te bedenken, dat de auto’s in 1906 nog niet harder konden rijden als 30 a 40 km per uur ! De Minervette was de eerste auto van de beroemde Miverva auto’s. Hij was in 1904 als eerste gebouwd. Het was een open auto, woog 250 kg en had een 625 cc motor. Op dit moment zijn er in de wereld nog 6 exemplaen bekend.)CAPELLE, 28 juni, De in deze gemeente langs de huizen gehouden collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in Nederland heeft opgebracht het bedrag van f. 4,20.In een dorpsherberg staat boven de deur van de gelagkamer:
Bij voorkomende oneenigheden en vechtpartijen worden de gasten verzocht, geen tafels en stoelen stuk te maken. Achter de kachel liggen knuppels.CAPELLE, 23 augustus. Gepasseerde week werd proces-verbaal opgemaakt contra zeven melksters wegens het in één richting naast elkander rijden met de melkwagens.
Het is te wenschen, dat tegen deze overtreding geen procesverbaal meer behoeft te worden opgemaakt, daar het meermalen gebeurde, dat de voetgangers en fietsers de wijk moesten nemen op een naast de weg gelegen weide, om de melksters, die met hunnen hondenwagens den geheele weg in beslag namen, te laten passeren.VRIJHOEVEN-CAPPEL, 18 nov. Onder leiding van de burgemeester als voorzitter werd besloten een fanfarecorps op te richten. Dinsdagavond hadden de leden van het fanfarecorps in de O.L. school vergadering. Het Bestuur deelde aan de leden mede, dat ze het de naam van SIRENA hadden gegeven en tevens werd het reglement dat door het bestuur was opgemaakt, door de leden onveranderd goedgekeurd.CAPELLE, 29 November. Door de bijplaatsing van straatlantaarns in deze gemeente hebben enkele lantaarnopstekers een aanmerkelijke verhooging van salaris gekregen, o.a. de heeren W. Molegraaff, M.P. Nieuwenhuizen en G. Verduijn.