Het verhaal van de Rabobank in Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang 1919-2004

Ontwikkelingen in de eerste naoorlogse jaren.Na de oorlog kwam de bedrijvigheid weer langzaam op gang. Voor het eerst in 1948 kan melding worden gemaakt van ‘meer aanvragen voor credieten met hypotheek en borgstelling, waardoor het oorspronkelijke doel van de boerenleenbank langzamerhand wordt hersteld. Aldus het verslag over het dienstjaar 1948 gedaan door de directeur (=voorzitter) op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ’s Grevelduin-Capelle. Verder meldde het verslag: de voorschriften inzake de geldsanering stroomden aan het begin van 1948 binnen.
De bank is ook nog opgetreden als deviezenkantoor in verband met emigranten naar Canada.

brugj2005 08Voor het verslag van de toestand van de bank, dat we thans aan u zullen uitbrengen, ligt het niet in onze bedoeling, dat de cijfers in uw geheugen worden gestampt, maar slechts, dat ge een algemene indruk krijgt van de omvang en de omzet in het afgelopen jaar en deze weet te vergelijken met het jaar daarvoor, teneinde hieruit uw conclusie te trekken.De omzet bedrag f. 946.047,80, dus f. 579.685,25 meer dan in het dienstjaar 1947 Aan spaargeld werd ontvangen f. 841.499,34 en uitgegeven f. 759.767,19, terwijl de gekweekte rente voor spaarders bedroeg f. 9.579,10
Er werden 17 spaarboekjes ingetrokken en 23 nieuwe uitgegeven. Het aantal leden bedraagt 174. Het aantal spaarrekeningen 675. Het aantal voorschotten 23 Het aantal lopende rekeningen 35
Vanaf midden jaren veertig gingen er wisselingen van kassiers plaatsvinden in ’s Grevelduin-Capelle en Sprang. In 1945 werd de plaats van B. Verhoeven ingenomen door zijn zoon A.P. Verhoeven.
In 1951 werd kassier A.J.C. Meijer, opgevolgd door zijn zoon A. Meijer.
Vijf jaar later werd J.A. Haverhals benoemd als hulpkassier en in 1957 werd hij de 3e kassier van Sprang.
De vijftiger jaren hebben belangrijke veranderingen in de uitbreiding te zien gegeven. Het verslag van het dienstjaar 1950 meldde: de tuinbouwvereniging van ’s Grevelduin-Capelle met hun bestuur hebben medewerking verleend hun veilinggelden door de veilingvereniging “De Langstraat” te Drunen, via de boerenleenbank te laten lopen.Verder werd er verslag gedaan van een onderhoud met het bestuur van de melkinrichting “De Toekomst” te Vrijhoeve-Capelle. Ook zij is met de boerenleenbank in relatie getreden.
Naast (agrarische) bedrijven en particulieren wisten in de beginjaren vijftig ook de kerken ‘de weg naar de boerenleenbank te vinden. Hiermee blijkt, dat de boerenleenbank een plaats had gevonden in de gemeenschap, althans zeker in Sprang Kerken als klant betekende opbrengsten van collecten in ontvangst nemen. Voornamelijk pasmunt. Gezien de grote hoeveelheden heeft de bank in Sprang als eerste een geldtelmachine aangeschaft. Deze machine kon gesorteerd geld tellen. Voor iedere muntsoort moest de machine worden afgesteld. Daarnaast waren er geldzeven en geldbakjes in gebruik. De eerste geldbakjes waren van hout, daarna van bakeliet en later van plastic. Hier ‘pasten’ alleen guldens en rijksdaalders in. De plastic bakjes zijn gemaakt toen er voor het eerst nikkelen guldens en rijksdaalders werden geslagen in 1967 en de anderen waren voor de zilveren guldens en rijksdaalders.

De algemene ledenvergadering in 1951 van de boerenleenbank ’s Grevelduin-Capelle werd gehouden op vrijdag 11 mei in het Stationskoffiehuis van P. Pruijssers te Capelle-Nieuwevaart. In deze brugj2005 09periode hadden de volgende personen zitting in de beheerscolleges:Bestuur Sprang W.N. Kuijsten voorzitter J. van Beek, secr. M.J. RijkenR. v. T. Sprang M. J. van Campen voorzitter D. Vos en S. Vos J. MichaëlBestuur Capelle J. Huysman voorzitter C. Vos v. Gent, scr. G. v.d. Hoeven/ G.A.S. de Bas/ A.OerlemansR. v. T. Capelle L. v.d. Made, voorzitter H.W. Kerst, secr. A.J. Verhoeven.

In de notulen wordt vermeld dat er slechts 11 leden aanwezig waren. In de rondvraag werd het dan ook door een aantal leden betreurd, dat er zo weinig belangstelling is voor de jaarvergadering. Hierbij werden ook ideeën aangereikt om de vergaderingen aantrekkelijker te maken. Onder andere werd geopperd om presentiegeld te geven, en/of het geven van een film. De voorzitter deelde mede: dat door de Centrale Bank al jaren wordt gezocht naar een goed middel om de leden te prikkelen tot het bezoeken van deze vergaderingen, maar het nog steeds niet hebben gevonden.
Daarnaast stelt de voorzitter, dat bij het geven van presentiegelden er dan wel meer leden tegenwoordig zouden zijn, maar niet wegens belangstelling voor de vergadering, dan wel voor het in ontvangst nemen van het presentiegeld. Waar het tenslotte niet om moet gaan.

Een ander spreker gaf aan dat dit niet jaarlijks behoeft te gebeuren om toch meer leden tegenwoordig te doen zijn. Spreker gaf het volgende voorbeeld: als men een paard in de wei voortdurend moeilijk kan vangen gaat men ’t weleens proberen met een handje haver, dat men aan het paard geeft. Als men dat enige keren heeft gedaan, komt het dier voortaan vanzelf, ook wanneer men geen haver bij zich heeft. Hierop besloot het bestuur om één en ander nog eens te overwegen.
brugj2005 10

De voorzitter maakt tijdens de algemene vergadering van 1953 melding van een lichte daling van de resultaten in 1952, ten opzichte van het boekjaar 1951. Onder andere als gevolg van de slechte zaken die de tuinders over 1952 hebben gemaakt. Daarnaast is er een daling van de spaargelden als gevolg van het wegvloeien van de laatste saneringsspaargelden.
Over de boekjaren 1953 t/m 1957 is weinig bekend. Voor 1957 was de groente- en fruitsektor een gunstig jaar, alleen voor de kooltelers was het prijsverloop teleurstellend.Sparen door de jeugd.In 1958 is de boerenleenbank ’s Grevelduin-Capelle gestart met schoolsparen op de volgende scholen:
- Koningin Julianaschool te Capelle
- Pr. Wilhelminaschool aan de Loonsedijk te Kaatsheuvel (thans Chr. Basisschool de Rank)
Omstreeks 1968 werd op alle scholen in Sprang-Capelle de mogelijkheid geboden om te sparen.Om de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog te kunnen financieren, bevorderde de overheid het sparen. In 1958 kwam de regering met de Jeugdspaarwet, beter bekend als De Zilvervloot. Daarmee wilde zij de jeugd van vijftien tot twintig jaar aan het sparen krijgen. De overheid betaalde tien procent premie over het jaarlijks ingelegde bedrag (tot een maximum van f. 300,— ) Jongeren konden negen jaar van deze regeling profiteren, zodat zij iets opzij hadden gelegd op het moment dat zij op eigen benen kwamen te staan. De Zilvervloot werd een succes. De spaarregeling heeft tot 1991 bestaan.Zowel de boerenleenbank in Sprang als in ’s Grevelduin-Capelle hebben vanaf 1958 deze spaarregeling aan hun spaarder aangeboden. Er werd veel propaganda voor gemaakt zowel van overheidswege als vanuit de boerenleenbanken.Naast de Zilvervloot heeft de boerenleenbank altijd diverse spaarvormen voor jongeren gehad. Ter stimulering van het sparen werden al sinds de vijftiger jaren gratis spaarbusjes, in allerlei vormen uitgegeven. Tot op de dag van vandaag.

Uit deze periode is ook bekend de Raiffeisendag en de Spaarweek in de 3e week van oktober, tijdens de herfstvakantie. Een compleet feest voor de kinderen, want elke spaarder die z’n busje liet leegmaken en bijschrijven op zijn spaarbankboekje mocht een cadeautje uitkiezen. Daarnaast kende men toen de wereldspaardag op 30 oktober.
In het jaarverslag van Capelle over 1958 maakte de voorzitter melding van diverse positieve ontwikkelingen en tevens gaf hij blijk van een vooruitziende blik ten aanzien van de tuinbouwsecor.
De gang van zaken in de landbouw is over het algemeen nogal meegevallen. Aanvankelijk liet de toestand in de zuivelsector zich somber aanzien, doch aan ’t einde van het jaar nam de boter- en kaasconsumptie in ’t binnenland toe. Mogelijk zal zich dit herstel ook dit jaar voortzetten. In de tuinbouw waren de resultaten zeer verschillend. Degenen, die nog koude grond of platglascultuur beoefenen zullen t.z.t. genoodzaakt zijn zich om te schakelen op warenhuizen/kassen, aangezien voor de toekomst een sterkere concurrentie kan worden verwacht.
Dat een en ander bij omschakeling met grote onkosten gaat gepaard behoeft geen betoog. We hopen dan ook, dat de boerenleenbank waar nodig haar financiële hulp zal kunnen blijven verlenen. Tot zover het verslag.Een volwaardig kantoorAan het eind van de vijftiger jaren werd door de groei van de boerenleenbanken een echt bankkantoor noodzakelijk. Tevens werden de openingstijden verruimd.

brugj2005 11‘s Grevelduin-Capelle kocht een pand in de Heistraat. Het voormalige Groen Kruisgebouw en in Sprang werd een kantoor gebouwd aan het woonhuis van de kassier aan de Oudestraat. De jaren zestigEen jaarlijks terugkerend gebeuren is de boekjescontrole. Klanten worden in de gelegenheid gesteld om het saldo op hun boekje te laten controleren met de administratie van de bank door één van de bestuursleden of leden van de Raad van Toezicht. Zie onderstaande advertentie in het Nieuwsblad voor het land van Heusden & Altena , Sprang-Capelle e.o. van 19 februari 1960

De jaren zestig werden verder gekenmerkt door een explosieve groei van het betalingsverkeer, zowel zakelijk als particulieren. Melkgelden en salarissen gingen via de bank, maar ook betalingen aan bijvoorbeeld energiebedrijven.
Voor de meeste kleine boerenleenbanken was het qua investering, kennis en continuïteit niet haalbaar om zelfstandig de administratie via de boekhoudmachine te laten verlopen.
Vandaar dat in 1965 Sprang fuseerde met de Raiffeisenbank Langstraat-West. Deze bank was een samenwerkingsverband van de boerenleenbanken Raamsdonksveer, Hooge- en Lage- Zwaluwe en ’s Gravenmoer. Sprang werd dan een bijkantoor van Langstraat-West. De kassier J.A. Haverhals bleef voor halve dagen het kantoor beheren en werkte ’s middags op het hoofdkantoor in Raamsdonksveer.

bijkantoor Sprang diverse kantoorbeheerders gekend o.a.brugj2005 12
P.A.J. Pruijssers, J.L. ’t Hart, H.M.G. Haverhals, A.J. Spuijbroek, J. Bekers en A.Verstegen.
In 1968 werd ook ’s Grevelduin-Capelle ontbonden, zoals dat officieel heet, en is samengegaan met Langstraat-West. De kassier A.P. Verhoeven kreeg een functie op het hoofdkantoor in Raamsdonksveer en de heer H. Kok werd beheerder van dit kantoor. In 1972 werd hij opgevolgd door P.A.J. Pruijssers.
Hiermee is er een einde gekomen aan de zelfstandige raiffeisenbanken in de regio.

 

 

 

In het midden van de zestiger jaren werd de naam boerenleenbank van de gevels vervangen door de naam raiffeisenbank, maar ook op briefpapier, reclameartikelen enz.
De naam boerenleenbank gaf blijkbaar teveel verwarring in de concurrentiestrijd in die jaren. Het was ook heel moeilijk uit te leggen dat er 2 (verschillende) boerenleenbanken in één plaats waren.
Een voorbeeld hiervan was het kantoor in de Stationsstraat te Waalwijk wat door de raiffeisenbank Langstraat-West werd geopend in 1969 te midden van het boerenleenbank ‘bolwerk’ Waalwijk, die al met drie kantoren vertegenwoordigd was in Waalwijk.In 1969 bestaan de beheerscolleges uit de volgende personen:

De bank is met haar zes vestigingen een faktor van betekenis geworden in het westelijk deel van de Langstraat. Met name bedrijven maar ook de particuliere klant van Sprang-Capelle ging steeds meer ervaren dat ze bij hun bank terecht kunnen voor de meest uiteenlopende bankzaken. Korte lijnen en (specialistische) kennis op gebied van financieringen, verzekeringen en sparen zorden voor een forse groei van de bank. De groei van de kern Sprang maakt het nodig om een nieuw kantoor te bouwen. Op een mooie zichtlocatie aan de Kerkstraat werd een stuk grond gekocht en in 1971 werd daar een kantoor geopend.

brugj2005 13
De Langstraat-West-periode heeft niet zo lang geduurd want in 1972 besloten de Centrale Boerenleenbank en de Centrale Raiffeisenbank om samen te gaan.
Dat was een hele verandering. Boerenleenbanken en raiffeisenbanken waren geen concurrenten meer! Hoewel op de grens van het werkgebied (en soms nog wel enkele kilometers verder) werd nog wel eens een klant ‘overgenomen’.
In 1975 werd “LANGSTRAAT-WEST” ontmanteld, dat wil zeggen in de plaatsen waar een boerenleenbank en een raiffeisenbank aanwezig waren werd samengegaan onder de nieuwe naam Rabobank “Dongemond” te Raamsdonksveer (incl. Raamsdonk en Geertruidenberg.) en Rabobank de Zwaluwen (Hooge- en lage Zwaluwe).De banken in Sprang-Capelle en ’s Gravenmoer blijven de voortzetting van de oude bank “Langstraat-West” met de vertrouwde bankcode 33.42. Alle cliënten blijven hun banknummers houden en er veranderde voor de klant in feite niet zoveel. Hun bank gaat in afgeslankte vorm verder en het hoofdkantoor komt dichterbij.

brugj2005 14Was voorheen het hoofdkantoor in Raamsdonksveer nu zal tijdelijk het kantoor Heistraat 65 als hoofdkantoor gaan fungeren. Er wordt een houten gebouw geplaatst in de tuin aan de oostkant van het bestaande pand om de administratie en algemene zaken te kunnen huisvesten. Tevens wordt een direktie- en bestuurskamer ingericht.Per 1 november 1975 is e.e.a. een feit. Er wordt een informatieve brochure verspreid onder de inwoners van Sprang-Capelle en ’s Gravenmoer.
De naam van de bank luidde officieel: Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank “Sprang-Capelle/’s Gravenmoer”
Het bestuur werd gevormd uit de leden:
R. v.d. Dussen, voorzitter, L. van der Made secretaris en drs. J. de Geus en A. Timmermans lid.
De Raad van Toezicht bestond uit de heren, Mr. J. Maris, voorzitter, H.M. de Bie, W.de Bie, K. Blok jr. en J. van Tilborgh.
Tot direkteur werd benoemd de heer A.A. van der Schans, sinds 1969 werkzaam bij Langstraat-West, eerst als beheerder van het bijkantoor in Waalwijk en daarna als Hoofd Kas- en kantoren. Met voortvarendheid wordt de nieuwbouw van een hoofdkantoor te hand genomen. En precies 2 jaar later op 1 november 1977, wordt het nieuwe hoofdkantoor aan het Raadhuisplein geopend.

brugj2005 15
Ter gelegenheid van de opening werd aan de Sprang-Capelse gemeenschap een carillon aangeboden, wat nu nog hangt in het torentje van het gemeentehuis. Vele malen zijn diverse bekende wijsjes te horen geweest en nog, zoals: altijd is kortjakje ziek en rondom 5 december sinterklaasliedjes.
Daarnaast is de bevolking van Sprang-Capelle en ’s Gravenmoer een pentekening aangeboden van leuke plekjes of gebouwen uit hun dorp.
Omdat het nieuwe hoofdkantoor verder verwijderd stond van het westelijk deel van Sprang-Capelle met relatief veel bedrijvigheid in het tuinbouwgebied aan de Wendelnesseweg en de wijk achter de Nieuwevaart werd besloten tot de bouw van een bijkantoor aan de Heistraat 262. In 1978 komt dit pand gereed. Tot die tijd bleef kantoor Heistraat 65 als bijkantoor in gebruik, daarna werd het verkocht en is tot op de dag van vandaag in gebruik als woonhuis.De relatief klein geworden bank Sprang-Capelle/’s Gravenmoer is in de daarop volgende jaren fors gegroeid, wat mogen blijken uit het volgend overzicht.jaar Balanstotaal Spaargelden Uitzettingen Netto winst
1980 66.378.459 55.372.901 47.902.123 653.981
1983 83.487.286 59.901.287 50.251.167 713.537
1986 104.793.550 66.734.157 52.636.612 715.176
1989 119.599.358 81.382.193 59.182.641 835.646
1995 181.766.000 116.321.000 111.747.000 1.432.000

brugj2005 16In de periode tussen 1975 en 1995 is er enorm veel veranderd.
In 1980 deed het beeldschermwerk zijn intrede. KTS (Key to storage) werd geïmplementeerd. Alle boekingen en betaalopdrachten werden door middel van een toetsenbord en beeldscherm verwerkt en aan het eind van de dag op een diskette opgeslagen, die vervolgens door de postauto van RN werd opgehaald met de overige post.
In datzelfde jaar vindt er een geheel andere belangrijke gebeurtenis plaats waar de Rabobank nadrukkelijk bij betrokken was. Door de bank werden ballonnen met gas ter beschikking gesteld aan de schoolgaande jeugd. Deze ballonnen werden opgelaten op het plein voor de bank cq voor het gemeentehuis ter gelegenheid van de Kroning van Koningin Beatrix.
’s Morgens vroeg zijn er al diverse activiteiten in de bankhal waaraan veel medewerkers op hun vrije dag meewerkten. In samenwerking met de brandweer werden ruim 800 ballonnen gevuld met gas, dichtgeknoopt en voorzien van kaartjes.

 

Staande van l. naar r. G.L. Warnaer, W.H.J. Kroot, A. Vos-Verhagen, C. Hochwald, M.M.J. Schouwenaars-Terhorst, C. Snijders-v.d.Made, A. Dank-Ophorst, M. Nederveen-Poelgeest, M.A. van Helden, C. Mandemakers-de Bie, W.L.A. de Groot, A. Spijksma-v.d. Galien, H.M.G. Haverhals, M. Hochewald-van Boxtel, J.P. Lankhuijzen.tc "Staande van l. naar r. G.L. Warnaer, W.H.J. Kroot, A. Vos-Verhagen, C. Hochwald, M.M.J. Schouwenaars-Terhorst, C. Snijders-v.d.Made, A. Dank-Ophorst, M. Nederveen-Poelgeest, M.A. van Helden, C. Mandemakers-de Bie, W.L.A. de Groot, A. Spijksma-v.d. Galien, H.M.G. Haverhals, M. Hochewald-van Boxtel, J.P. Lankhuijzen."
Zittend van l. naar r. P.A.J. Pruijssers, L.H.M. van Bragt-Kamp, A.P. Verhoeven, J.A. Haverhals en Mr. W. Knooptc "Zittend van l. naar r. P.A.J. Pruijssers, L.H.M. van Bragt-Kamp, A.P. Verhoeven, J.A. Haverhals en Mr. W. Knoop"

.

En dan breekt de tijd aan, dat diverse medewerkers van de bank, hun 25 jarig jubileum bij de bank/organisatie hebben bereikt. Een van de eerste die dit mocht bereiken èn waarvan een feestelijk gebeuren is gemaakt is J.A. Haverhals, oud kassier van de Boerenleenbank/Raiffeisenbank Sprang.
Reeds in 1970 was de heer A.P. Verhoeven (oud-kassier van ’s Grevelduin-Capelle) 25 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie evenals de heer J.G. Verhagen (oud kassier van ’s Gravenmoer en direkteur van Langstraat-West in 1972. Beide jubilea zijn in besloten kring herdacht.
Dat rabobankmedewerkers banktrouw zijn blijkt uit het feit, dat per 1-1-2004 19 medewerkers bij de rabobank Midden-Langstraat werkzaam zijn met meer dan 25 dienstjaren.
In 1982 werd afscheid genomen van direkteur A.A. van der Schans, die om gezondheidsredenen al een jaar eerder was gestopt. De heer P.A.J. Pruijssers kreeg eerst tijdelijk, en daarna definitief de leiding over de bank. De heer Pruijssers was al vanaf 1971 werkzaam bij de bank. Eerst als beheerder van het kantoor Sprang en daarna als hoofd Algemene Zaken en Bankadviseur.
In 1985 werd afscheid genomen van een oud kassier de heer A.P. Verhoeven in verband met het bereiken van de leeftijd waarbij gebruik kan worden gemaakt van de VUT-regeling.

Bij deze gelegenheid werd hij door de burgemeester Koninklijk onderscheiden.
In 1986 werd het computernetwerk uitgebreid naar de balie. Ook de balietransacties werden nu direct verwerkt door middel van het KIK (=KTS inclusief kastransacties)
Hiervoor was een ingrijpende verbouwing van de bankhal en interieur nodig en niet te vergeten, grote opleidingsinspanningen die door alle medewerkers moesten worden geleverd.

Want van de een op de andere dag moest de ‘knop’ om. Op vrijdagmiddag schrijven we nog een kasopname of storting en op maandagmorgen moet dezelfde transactie worden verricht met de computer. Ook de kassier kreeg zijn opdracht via het scherm en aan het eind van de dag ‘vertelt’ de computer hem of haar hoeveel geld hij/zij in kas moet hebben. En als dat niet klopt, waar ga je dan zoeken?
Op de tussenliggende zaterdag werd nog druk geoefend. Voor velen best een spannende weekwisseling.
Maar de veranderingen kennen geen einde. Twee jaar later wordt de eerste geldautomaat geplaatst en feestelijk in gebruik genomen.Tegelijk werd de eerste PC aangeschaft om de GEA-diskettes te kunnen inlezen en ook omdat klanten hun betalingen voortaan op een diskette kunnen aanleveren. De kosten van deze computer van het type 286 bedroeg het niet geringe bedrag van f. 16.000,— Ter vergelijking met een computer anno 2004: 1000x zo snel en voor de prijs van toen kun je nu 6 PC’s kopen.

brugj2005 18

In 1990 maakte direkteur Pruijssers bekend dat hij gaat vertrekken naar Middelharnis. In zijn plaats wordt benoemd de heer A.A. van Dalen, uit Spijkenisse.Door steeds verdere groei werd het hoofdkantoor in 1992 te klein en wordt besloten om de bank te vergroten en tevens de bankhal aan te passen aan de eisen van die tijd. Door het veelvuldige gebruik van de geldautomaat en de mogelijkheid tot telebankieren worden de baliehandelingen steeds minder en vraagt de klant om meer advieswerk en specialisme.
Met de verbouw en uitbreiding aan het Raadhuisplein is hier al duidelijk rekening gehouden. Omdat ook kostenbesparingen moeten worden doorgevoerd om concurrerend in de markt te kunnen blijven wordt in 1993, nadat de verbouwing van het hoofdkantoor is afgerond, besloten om de kantoren in de Heistraat en de Kerkstraat te sluiten.Door de toenemende vraag van de klant naar specialisme en professionaliteit van alle bankdiensten en de daarmee gepaard gaande zorg om de continuïteit wordt in deze jaren gezocht naar een geschikte fusiepartner. Diverse besprekingen met Waspik en Kaatsheuvel hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Toen de structuurnota door RN werd vastgesteld en Sprang-Capelle en Waalwijk tot elkaar waren ‘veroordeeld’, zoals ook de burgerlijke gemeenten per 1-1-1997 zouden samengaan, was het niet moeilijk meer en zijn op een korte termijn de nodige besprekingen geweest, die resulteerden in een besluit tot fusie per 1-1-1997.

brugj2005 19Direkteur A.A. van Dalen werd commercieel direkteur van de nieuwe bank, naast de algemene directeur J. Dijkstra. Zoals onderstaand schema weergeeft, is hiermee een einde gekomen aan het zelfstandig bestaan van drie oud-Raiffeisenbanken met hun eigen cultuur. Desondanks is in Sprang-Capelle een volwaardig kantoor gebleven waar men terecht kon voor alle bankzaken (met een team van adviseurs en specialisten op het hoofdkantoor in Waalwijk) Met name op het gebied van beleggen en buitenlands betalingsverkeer konden de belangen van de klant nog beter worden behartigd. Bovendien was de continuïteit beter gewaarborgd. Nagenoeg alle medewerkers van Sprang-Capelle zijn meegegaan naar Midden- Langstraat. Op de meeste afdelingen zijn nog steeds diverse (oud) medewerkers van Sprang-Capelle werkzaam. En zodoende ervaart men af en toe, op een positieve manier, de cultuurverschillen tussen boerenleenbank en raiffeisenbank nog steeds.Bronnen:
- Bruggeske jaargang 2001 nr 2. Bron: De notulen van de algemene leden- en bestuursvergaderingen van de tuinbouwvereniging van ’s Grevelduin-Capelle. Door: M. van Prooijen.
- Boeren gingen bankieren. Honderd jaar Rabobank Midden-Langstraat 1904-2004
- Archieven Rabobank Midden-Langstraat (voorheen ’s Grevelduin-Capelle, Sprang, langstraat-West en Sprang- Capelle/’s GravenmoerFotoverantwoording:
- Frank Trommelen
- Wijnand Konings
- Gerrit Haverhals
- Historisch archief rabobank Midden-Langstraat