MUTATIE PENNINGMEESTER

De heer T.A. Dekkers, die ongeveer 4 jaar lang het penningmeesterschap onzer vereniging vervulde, zag zich door een drukke werkkring, gezinsuitbreiding en studie genoodzaakt per 1 mei 1993 zowel de functie van penningmeester als het bestuurslidmaatschap neer te leggen.
Het bestuur betreurde dat zeer. Wij gingen in hem een deskundige en werkzame penningmeester verliezen. Vier jaar geleden waren we blij, met het oog op de nodige verjonging van het bestuur, dat we een jonge actieve penningmeester hadden gevonden. We zien hem dan ook node vertrekken. In de afgelopen jaren heeft hij zich een bekwame en betrouwbare penningmeester getoond, aan wie het bestuur het geldelijk beheer in het volste vertrouwen kon over laten. Namens bestuur en leden zeg ik hem hartelijk dank voor het vele werk als zodanig door hem verricht. Tijdens de Algemene Vergadering van 26 april j.1. is die dank onderstreept met een cadeaubon. Het vinden van een nieuwe penningmeester was echter geen sinecure. De voorkeur ging uit naar een wat jonger persoon met enige kennis van boekhouden. Een achttal personen is benaderd, geen was bereid. Tot grote vreugde van het bestuur vonden we uiteindelijk ons lid, mevrouw P.J. Ie Sage, wonende Raadhuisstraat 61, 5161BE Sprang-Capelle, telefoon 04167-77280, bereid onze vereniging uit de moeilijkheden te helpen en de functie van penningmeester op zich te nemen. Op grond van haar vroegere werkzaamheden mag verwacht worden, dat we in haar een uiterst bekwame, accurate penningmeester hebben getroffen. In de Algemene Vergadering van 26 april 1993 werd zij tot bestuurslid gekozen en in de bestuursvergadering van 24 mei j.1. (Het bestuur verdeelt onderling de functies; alleen de voorzitter wordt door de Alg. Verg, in functie gekozen) werd zij benoemd tot penningmeester.
Mede namens de overige bestuursleden heet ik haar welkom in ons bestuur in het volle vertrouwen op een prettige en vruchtbare samenwerking.

De voorzitter, M. van Prooijen