BRANDSTICHTING IN SPRANG

M. van Prooijen

5. BEROEP IN CASSATIE
Nog op dezelfde dag, 2 juli 1840, waarop het vonnis was gewezen, hebben de drie veroordeelden, Simon Versteegh, Joannes Brocks en Wilhelmus Schampere tegenover de Griffier van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, mr. W. Ummels, verklaard zich te voorzien in cassatie tegen het arrest op 2 juli 1840 door dat Hof te hunnen laste uitgesproken, waarbij zij zijn veroordeeld tot de straffe des doods.
De Griffier heeft daarvan een akte opgemaakt en alle desbetreffende stukken aan de Griffier van de Hoge Raad gezonden.
Het cassatieberoep werd op 3 oktober 1840 door de Hoge Raad verworpen.