Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat.

Een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. De unieke ligging met verschillende bodemlagen maken de Westelijke Langstraat een uniek en nat gebied.

Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat te realiseren.

De definitieve plannen worden uitgewerkt naar een uitvoeringsplan en er zijn veel voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.

Dit voorjaar is de aanbesteding officieel van start gegaan.

Klik op onderstaande link voor een mooi filmpje over het natuurgebied.
Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat

Project Westelijke Langstraat

In de Westelijke Langstraat wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur. Naast de bestaande natuurgebieden komt er natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 ha op den duur de bestemming natuur.

Om de bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen zijn o.a. aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied nodig. Naast de natuurdoelstellingen is voldoende ruimte en aandacht voor wonen, werken en recreëren. Ook is er oog voor bijzondere cultuurhistorie in het gebied, zoals het slagenlandschap.

Voortgang en planning

19 Oktober is een voorlopige gunning verstuurd aan de aannemer met de door het waterschap best beoordeelde inschrijving. Op dit moment vindt de verificatie- en doorgrondingsfase plaats. Als dit succesvol is doorlopen, kan de opdracht begin december 2020 definitief worden gegund en maken wij de aannemer bekend.