Naam, oprichtingsdatum en zetel:

1. De vereniging draagt de naam "Heemkundevereniging Sprang-Capelle".
2. De vereniging is op 8 mei 1984 opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De vereniging is gevestigd te Sprang-Capelle.
 

Doel en Werkgebied:

1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen plaats, beschermen van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.
b. Al hetgeen het sub a omschreven doel ken bevorderen in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van de voormalige gemeente Sprang-Capelle en haar omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig hetzij in samenwerking met ander groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van alle wettige middelen.

4. Het werkgebied der vereniging omvat de voormalige gemeente Sprang-Capelle en haar omgeving.

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur.